Plénum posoudilo doporučení prvních dvou občanských panelů

Realizzazione: 24.01.2022 20:50
Vidano:

V pátek 21. av sobotu 22. ledna zhodnotilo plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy doporučení dvou evropských panelových diskusí občanů a vnitrostátních panelových diskusí občanů.

Třetí plenární zasedání konference zhodnotilo 90 doporučení, která pro tema vyslovily panely “Evropská demokracie / hodnoty un práva, stat právní, bezpečnost” a “Změna klimatu, životní prostředí / zdraví” un související doporučení z vnitrostátních panelových občanů discussione.

Diskuse se věnovaly doporučením od každé ze dvou evropských panelových diskusí občanů, které Dosud dokončily svou činnost, v nichž se setkalo přibližně 200 Evropanů různého veku ze az různého prostředí vsech členských statu (osobne i na dálku), aby společné diskutovali un přijali doporučení týkající se současných i budoucích výzev, Europa nimiž stojí Pred.

dome pro téma Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ přijal na svém závěrečném zasedání pořádaném Evropským univerzitním univerzitním ocii prociinciím floci vi. Panel pro téma Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“ uspořádala v lednu College of Europe v Natolinu ve Varšavě (Polsko) e vzešlo z něj 51 doporučení v jeho oblasti působnosti.

Guy Verhofstadt (Evropský parlament) uvedl: Zaujalo mě, s jakou jistotou zástupci občanů svá doporučení hájili v diskusích se zkušenými politicy. Je jasné, e počítají s konkrétními kroky, které budou respektovat jejich obecnou vizi e nebudou jen účelovým výběrem určitých prvků. Všechna doporučení budou muset být nakonec zpracována.”

Clément Beaune (předsednictví Rady EU) připomněl: Plenární zasedání se musí ídit doporučeními občanů. To je výzva, jíž musíme společně elit na Konferenci o budoucnosti Evropy. Těší nás, e diskuse a příspěvky občanů obohacují priority Evropské unie pro budoucí generace.”

Dubravka uicová (místopředsedkyně Evropské komise) dodala: Od počátku jsem měla v tento způsob vedení diskusí plnou důvěru. Má očekávání však byla dokonce překonána: ohromila mě vysoká kvalita dosavadních doporučení přijatých evropskými e vnitrostátními panelovými diskusemi občanů. Je proto o to důležitější, aby se občané ve výsledku těchto jednání rozpoznali a později viděli konkrétní dopad této konference. Naše demokracie si tuto ivou a constructivní discussioni zaslouží.”

Zbylé dvě evropské panelové diskuse občanů, které svá doporučení dosud nepředložily, mají svou práci dokončit v únoru. Zasedání panelu pro téma EU ve světě / migrace“ (jehož konání se předpokládá ve dnech 11. – 13. února) bude pořádat Evropský Institute veřejné správy v Maastrichtu (Nizozemsrichtu). zasedání panelu pro téma Silnější economics, sociální spravedlnost a pracovní místa / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“ (jehož konání se očekává 25. Irsco). Jejich doporučení budou projednána na následujícím plenárním zasedání conference.

Co je plénum Konference o budoucnosti Evropy

a plenárního zasedání konference se za rovných podmínek astní zástupci Evropského parlamentu (108), Rady EU (54, tedy dva z každého lenského státu) a Evropské komise (3), echínástrosi i(3) katedy je27z (es. kromě toho se jej jako členové účastní zástupci Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru (po 18 zástupcích), zvolení zástupci regionálních a org mídstních). Ostatní lenové sboru komisařů, včetně vysokého představitele unie, jsou as od as zváni k asti na rozpravě, když se disckutuje o tématech spadajících do jejich. BYT Mohou rovněž přizváni zástupci klíčových zúčastněných Stran – jak tomu v případě bylo ve dnech zasedání 21. – 22. ledna, jehož Zemi se zúčastnili zástupci západního Balkánu, AGENTUR un orgánů UE, Jako je Evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reillyová -, un dale zástupci dialogu mezi evropskými orgány e církvemi, náboženskými sdruženími nebo komunitami, jakož i představitelé filozofických e nekonfesních organizací.

Na plenárním zasedání se diskutuje o doporučeních vnitrostátních i evropských panelových diskusí občanů ao příspěvcích získaných z vícejazyčné digitální platformy, seskupentéku. Plenární zasedání předloží své návrhy výkonné radě na základě konsensu. Vkonná rada vypracuje zprávu v plné spolupráci e zcela transparentně s plenárním zasedáním. Panelové diskuse vybraly 80 občanů (20 z každého panelu), aby je na plenárním zasedání konference zastupovali. Tito zástupci jsou leny plenárního zasedání od jeho druhého zasedání, které se konalo v íjnu ve trasburku. Všichni Evrpané mohou do diskuse i nadále přispívat prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy.

Budoucnost dell’UE

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *