18,4%

συνολική δραστηριότητα 2021, περαιτέρω μεγέθη 10μήνου, σημειώνουν – 25,9% τον 47,6%.

, με τα, (ιδιωτικής -), 2021, σύνολο οικοδομύνολο οικοδομικές, 2.122, αντιστοιχούν σε 513, 1 m2 2352.2 m3 ,, 18,4% αριθμό, 36,1% 45,2%, Σχέση με τον 2020.

εκδοθείσες ιδιωτικής ,, τον 2021 2.116, 512,7 m2 2350.8 χιλιάδες m3, αύύηση 19.2% αριθμό των, 43,1% 61,2%, Σχέση 2020.

άδειες Δραστηριότητας τον 2021, σύνολο της , σε 6 , 0,5 m2 1,5 m3 . Οικοδομικής , τον 2021, 0,1%.

περίοδο, 2020 2021, μέγεθος (ιδιωτικής-Δημόσιας) βάση τις ,, 22.941 οικοδομικές, που αντιστοιχούν σε 5,829,9 m2 24,305,6 m3. αντίστοιχη περίοδο 2019 – 2020 20,0% αριθμό των , 41,8% επιφάνεια 38,5% .

ίδια χρονική, 2020 – 2021 ,,,, 20,1% αριθμό των εκδοθεισών, 41.3% επιφάνεια και 37.8%, σύγκριση 2019 – 2020. ,, 2,4%.

Ιανουαρίου – 2021, συνολική, σύνολο, 25.9% Αριθμό, 52,0% επιφάνεια ΑύύησάάάάιιΑ Αύύηύσσάά 4 4 46%, Σχέση 2020 (πίνακας 5). ίδια – 2021, οικοδομική, στο σύνολο, 26,1% αριθμό των οικοδομικών, 52,0% επιφάνεια ΑύύησΣη 47,3%, – 2020.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *